استراتژی ها


هدف بنیادین:
- حداکثر سازی ارزش دارایی های موجود و انتخاب بهینه سبد دارایی ها در حوزه های کسب و کار

استراتژی محوری:
- بهینه سازی وضعیت موجود
- در جهت حداکثر سازی ارزش سرمایه گذاری های جدید
- در جهت کسب حداکثر بازدهی توسعه فعالیت های املاک و مستغلات توسعه فعالیت های مالی و پولی

اهداف استراتژیک:
- ارتقاء گردش دارایی ها
- ارتقاء کارآیی ساختار مالی
- ارتقاء بازده فروش و حاشیه سود
- ارتقاء قابلیت های سازمانی
- انتخاب ترکیب بهینه دارایی ها در حوزه های جدید کسب و کار