مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمدحسن صلح دوست رئيس هيأت مديره
محمد قهرمانی نائب رئيس هيأت مديره
محمد صادق مروارید مدیرعامل و عضو هیات مدیره