تجلیل از شرکت نان قدس رضوی - واحد تولیدی برتر در سال96